Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

definities

 

 1. New Geek: New Geek , gevestigd te Varik onder KvK nr. 71116257.

 2. Klant: degene met wie New Geek een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: New Geek en kant samen.

 4. Consument : een klant die teven een individu is en die als prive persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens New Geek.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

   

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die New Geek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die New Geek hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan New Geek te allen tijden wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die New Geek niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 , tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door New Geek vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van New Geek , geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. indien partijen voor een dienstenverlening door New Geek een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd de richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijke en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. New Geek is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te wijken.

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient New Geek de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10 % uitkomt.

 11. New Geek heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal New Geek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met New Geek op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betaling en betalingstermijn

 

 1. New Geek mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50 tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen. Mede door gepersonaliseerde producten.

 2. De klant dient betaling achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtwege in verzoum en in gebreke is, zonder dat New Geek de klant een aanmaning hout te sturen c.q. in gebreke horft te stellen

 4. New Geek behoud zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is New Geek gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan New Geek.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag New Geek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverlichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van New Geek op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door New Geek , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan New Geek te betalen.

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is New Geek gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. New Geek roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan New Geek, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of – brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online standaard aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

   

 • het product niet gebruikt is

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.

 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

   

 1. de bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heft ontvangen van 1 bestelling.

 2. de consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaarmaken via info@newgeek.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via www.newgeek.nl kan worden ingevuld.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan New Geek, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 4. De kosten voor retourneren kommen voor rekening van de consument.

 5. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzend- en Retourkosten) volgend de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal New Geek deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan New Geek heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van einige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schroten.

 

Retentierecht

 

 1. New Geek kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van New Geek heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De Retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan New Geek.

 3. New Geek is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan New Geek te verrekenen met een vordering op New Geek.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. New Geek blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverlichtingen ten aanzien van New Geek op grond van wat voor met New Geek gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan New Geek zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien New Geek een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft New Geek het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vind plaats bij New Geek, tenzij partijen ander zijn overeengekomen

 3. levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft New Geek het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiseresverzuim, met als gevold dat de klant een verlate levering niet aan New Geek kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 

 1. de door New Geek opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Overschrijding van de opgegeven leverijs geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij New Geek niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transport kosten

 

Transport kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan New Geek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan New Geek, bij gebreke waarvan New Geek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Garantie

 

 1. wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan , bevat deze voor New Geek enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeven van de klant in ontvangst neemt.